ویدئوهای آموزشی

MBA82---سوالات-منتخب-
17
مهر
1398
تدریس-مساحت-محصور-به-منحنی-های-متقارن
17
مهر
1398
تدریس-مبحث-احجام-قطاعی
02
آبان
1398
تدریس-آهنگ-تغییرات-(کاربرد-مشتق)
12
مهر
1398
تدریس-انتگرال-ناسره-سینوسی
05
مهر
1398
آنالیز-بودجه-بندی-و-سهم-فصول-ریاضی-در-کنکور-ارشد
12
مهر
1398
تدریس-انتگرال-ناسره-کسینوسی
ویدئو-آموزش-
تدریس-انتگرال‌های-ناسره-شامل-عامل-1/x
مشاوره:-اصول-مطالعاتی-و-فازبندی-فرآیند-آمادگی
آنالیز-کارنامه‌های-داوطلبین-MBA-98
تدریس-انتگرال‌های-مثلثاتی-با-کران‌های-غیرمعروف
26
مرداد
1398
معرفی-فایل-اکسل-هوشمند-برنامه‌ریزی-
آموزش-مبحث-توابع-هیپربولیک
22
شهریور
1398
تدریس-انتگرال-هموگرافیک-مثلثاتی