بودجه‌بندی و تحلیل ابتدایی و کلید سوالات ریاضی آزمون ارشد94 رشته MBA

 

دانلود دفترچه شماره 1 سوالات آزمون MBA و مدیریت اجرایی94

دانلود دفترچه شماره 2 سوالات آزمون MBA 94

 

 

بودجه‌بندی فصول

زیر مبحث

سطح سوال

گزینه صحیح

(بر اساس دفترچه C)

شماره سوال

انتگرال و کاربرد طول قوس متوسط 1 156
تابع تقارن ساده 2 157
مختصات قطبی تبدیل دستگاه ساده 3 158
دنباله وسری سری مک لورن متوسط 1 159
حد، پیوستگی و مجانب مبهم نمایی ساده 2 160
مشتق و کاربرد اکسترمم یابی ساده 4 161
مشتق و کاربرد اولین قضیه بنیادی ساده 1 162
اعداد مختلط ریشه عدد مختلط ساده 2 163
مشتق و کاربرد شیب خط مماس بر منحنی ضمنی ساده 3 164
هندسه و جبرخطی مقادیر ویژه ساده 3 165
انتگرال چندگانه گشتاور ماند سه بعدی متوسط 4 166
توابع چندمتغیره مشتق تابع تابع(زنجیره‌ای) متوسط 3 167
مشتق و کاربرد اولین قضیه بنیادی متوسط 1 168
توابع برداری و رویه‌ها انحناء ساده 1 169
حد، پیوستگی و مجانب هوپیتال و قضیه بنیادی ساده 2 170
مشتق و کاربرد بهینه‌سازی متوسط 1 171
اعداد مختلط فرمول اویلر ساده 4 172
توابع چندمتغیره صفحه مماسی ساده 4 173
توابع برداری و رویه‌ها فرم رویه درجه 2 ساده 3 174
توابع چندمتغیره قضیه اویلر ساده 3 175
توابع چندمتغیره مشتق جهتی (سویی) ساده 1 176
توابع چندمتغیره معادله خط مماس بر دو رویه ساده 1 177
انتگرال‌ چندگانه تعویض ترتیب ساده 1 178
انتگرال چندگانه تعویض ترتیب ساده 3 179
انتگرال چندگانه مختصات کروی ساده 4 180
انتگرال خط و سطح اتحادهای گرادیان ساده 1 و 3
181
انتگرال چندگانه مختصات استوانه‌ای ساده 3 182
انتگرال خط و سطح انتگرال سطح نوع 1 ساده 2 183
انتگرال خط و سطح انتگرال خط نوع1 (گرین) ساده 3 184
انتگرال خط و سطح انتگرال سطح نوع2 (دیورژانس) ساده 2 185