دفترچه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد  و دکتری 95 تمامی رشته‌ها

آزمون‌های ارشد در اردیبهشت سال 95و آزمون‌های دکتری در اسفند سال 94 برگزار می‌شوند.

 
کارشناسی ارشد رشته‌های شامل درس ریاضی عمومی 1و2
1- مجموعه مدیریت اجرایی MBA   کد 1148            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
2- مهندسی صنایع - گرایش‌های سیستم‌ و بهره‌وری
  کد 1259            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
3- مهندسی عمران  کد 1264            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
4- مهندسی مکانیک  کد 1268            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
5- مهندسی مواد  کد 1272            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
6- مهندسی نقشه‌برداری  کد 1263            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
7-مجموعه ریاضی  کد 1208            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
8- مجموعه آمار  کد 1207            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
9- مجموعه علوم کامپیوتر  کد 1209            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
10- ژئوفیزیک و هواشناسی  کد 1202            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
11- مدیریت نساجی  کد 1288
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
12- مهندسی نساجی - تکنولوژی
 کد 1283
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
13- مهندسی معدن  کد 1268            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
14- فلسفه و تاریخ علم  کد 1218
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
15- فیزیک دریا
 کد 1217
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
16- مهندسی کشاورزی - بیو تکنولوژی
 کد 1324
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
17-آماد  کد 1156            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
18- مدیریت در سوانح  کد 1262            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
19- مجموعه دریانوردی  کد 1266            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
20- مهندسی ایمنی و بازرسی  کد 1292            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه

 

 
کارشناسی ارشد رشته‌های شامل درس ریاضیات پایه
1- مجموعه مدیریت   کد  1142            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
2- مجموعه حسابداری  کد 1134
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
3- علوم اقتصادی
 کد 1105 
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
4- صنایع غذایی
 کد 1313
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه

 

دکتری رشته‌های شامل درس ریاضی عمومی 1و2
1- آمار  
 کد 2232
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
2- علوم و فنون و فناوری نانو
 کد 2244
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
3- مهندسی پزشکی
 کد 2347
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
4- مهندسی مکانیک بیوسیستم
 کد 2404
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
5- مکانیزاسیون کشاورزی  کد 2405            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
6- هواشناسی کشاورزی  کد 2430            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
7- هواشناسی
 کد 2219
           لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
8- سازه‌های آبی  کد 2428            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
9- آبیاری و زه کشی  کد 2427            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه

 

دکتری رشته‌های شامل درس ریاضیات پایه
1- مجموعه مدیریت  کد 2118            لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه
2- مجموعه حسابداری  کد 2119             لینک دانلود کل دفترچه    ---   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه