معرفی رشته مهندسی عمران:

 دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران، به منظور پرورش متخصصین کارآمد برای اجرای دقیق‌تر و تخصصی‌تر پروژه‌های عمرانی متنوع اعم از پروژه‌های انبوه‌سازی، سدسازی، تونل و راه سازی، سازه‌های مختلف و ... و همچنین تربیت مدیران کارآمد برای مدیریت ساختار این پروژه‌ها طراحی شده است.


گرایش‌های مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد:
1- مهندسی و مدیریت ساخت      2- مهندسی سازه      3- مهندسی ژئوتکنیک (خاک و پی)      4- مهندسی زلزله      5- سازه‌های دریایی، سواحل  و بنادر      6-  مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی      7- مهندسی و مدیریت منابع آب      8- محیط زیست      9- مهندسی راه و ترابری      10- حمل و نقل      11- خطوط راه‌آهن      12- ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎزهﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ      13- ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاحی      14- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ آب و ﻓﺎﺿﻼب      15- زﻳﺴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا      16- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻮاﺣﻞ      17- مهندسی محیط زﻳﺴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب      18- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣد      19- مهندسی محیط زﻳﺴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك      20- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ راه و ﺗﺮاﺑﺮي      21- آموزش ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ


 دروس امتحانی کنکور مهندسی عمران به همراه ضرایب:

از سال 90 با هدف اینکه از سایر رشته‌ها به مهندسی عمران تغییر رشته انجام نشود، دروس امتحانی کنکور ورودی کارشناسی ارشد این رشته به صورت کاملا تخصصی طراحی شد و در حال حاضر دروس امتحانی شامل موارد زیر است:

1- زبان -  با 30 سوال: این درس شامل مفاهیم زبان عمومی و تخصصی است که 10 سوال اول لغت، 5 سوال بعدی گرامر، 10 سوال متون عمومی و درک مطلب و 5 سوال آخر معمولا سوالات مربوط به لغات تخصصی است.

2- ریاضی - با  15 سوال: این درس شامل سه کتاب  ریاضیات عمومی 1و  ریاضیات عمومی 2 و معادلات دیفرانسیل رشته‌های فنی مهندسی است، که از هر کتاب 5 سوال مطرح می‌شود.

3- مکانیک جامدات - با 20 سوال: این درس شامل دروس مقاومت مصالح 1 و تحلیل سازه‌های 1 است که از هر کتاب 10 سوال مطرح می‌شود.

4- مکانیک خاک و پی - با 20 سوال: این درس شامل دروس مکانیک خاک و پی سازی است که به طور متوسط بین 8 تا 10 سوال از پی سازی و بین 10 تا 12 سوال هم از مکانیک خاک سوال مطرح می‌شود.

5- مکانیک سیالات و هیرولیک - با 20 سوال: این درس شامل دروس مکانیک سیالات و هیدرولیک است که از کتاب هیدرولیک 7 یا 8 سوال و سایر سوالات از سیالات مطرح می‌شود.

6- طراحی - با 30 سوال: این درس شامل دروس مختلفی است. طراحی سازه‌های بتنی 1و2 ، سازه‌های فولادی 1و2 ، راه‌سازی و روسازی است، که 8 سوال از دو درس اول و 7 سوال از هر کدام از دو درس آخر مطرح می‌شود.