پشتیبانی کتاب‌های ریاضی عمومی 1و2

کتاب ریاضی عمومی 1 استاد شکرزاد  کتاب درس و تست ریاضی عمومی1:

کتاب ریاضی عمومی 1 ارشد دانلود نسخه‌ای از نمونه صفحات 152 تا 180 کتاب ریاضی عمومی1 - مبحث روش‌های انتگرال‌گیری

- دانلود کلید سوالات پایان فصل (تست‌های تسلط) به همراه سطح‌بندی سوالات :

1- سوالاتی که شماره آن‌ها با رنگ قرمز مشخص شده است، سوالات سطح بالاتری هستند که می‌توان در دورهای بعدی مطالعه به آن‌ها پاسخ داده شود. همچنین در هر قسمت به توضیحات انتهای جدول توجه شود.

2- پیشنهاد می‌شود پیش از شروع به پاسخدهی به سوالات ابتدا اصلاحیه‌های موردی روی هر فصل را انجام دهید.

 

فصل اول - تابع  کلید فصل اول - تابع

فصل دوم - حد، پیوستگی و مجانب  کلید فصل دوم - حد، پیوستگی و مجانب

فصل سوم - مشتق و کاربردهای آن  کلید فصل سوم - مشتق و کاربردهای مشتق

فصل چهارم - انتگرال و کاربردهای آن  کلید فصل چهارم  - انتگرال و کاربردهای انتگرال

فصل پنجم - مختصات قطبی  کلید فصل پنجم - مختصات قطبی

فصل هفتم - اعداد مختلط  کلید فصل ششم - اعداد مختلط

فصل هفتم - دنباله و سری  کلید فصل هفتم - دنباله و سری (به زودی)


کتاب ریاضی عمومی 2 استاد شکرزاد  کتاب درس و تست ریاضی عمومی2:

دانلود کتاب ریاضی عمومی 2 ارشددانلود نسخه‌ای از نمونه صفحات 239 تا 255  کتاب ریاضی عمومی2 - مبحث انتگرال خط نوع دوم

 

2- غلط‌نامه کتاب ریاضی 2

3- دانلود کلید سوالات کنکورهای 92 و 93 انتهای کتاب

 

 

کتاب نکته و تست و جمع‌بندی ریاضی عمومی1و2:

فایل‌های پشتیبان کتابهای 300 تست:

جمع بندی فصل انتگرال  جمع‌بندی فصل انتگرال و کاربردها

جمع بندی فصل انتگرال چندگانه  جمع‌بندی فصل انتگرال چندگانه

جمع بندی فصل انتگرال خط و سطح  جمع‌بندی فصل انتگرال خط و سطح