کتاب ریاضی عمومی1 انتشارات کتابخانه فرهنگ حاوی دو بخش مکمل تست هست، که یک بخش آن بررسی کنکورها به صورت جامع است و یک بخش آن تست‌های میکرو طبقه‌بندی از هر فصل است که البته پاسخنامه ندارد. در این بخش پاسخ کلیدی تست‌های این بخش در اختیارتان قرار گرفته است.

لازم به توضیح است که تست‌های متناظر در ریاضی2 به نام تست‌های تسلط دارای پاسخ کلیدی و راهنمای حل هستند که در خود کتاب وجود دارد.

 

لینک دانلود پاسخ کلیدی تست‌های تسلط ریاضی1 به همراه سطح‌بندی سوالات:

فصل تابع

فصل حد، پیوستگی و مجانب

فصل مشتق و کاربردهای مشتق

فصل انتگرال و کاربردهای آن

فصل مختصات قطبی

فصل اعداد مختلط

فصل دنباله و سری

 

مطالب مرتبط:

کتاب ریتضی عمومی 1 شکرزاد  معرفی کتاب درس و تست (آموزش) ریاضی عمومی 1

کتاب ریاضی عمومی 2 شکرزاد  معرفی کتاب درس و تست (آموزش) ریاضی عمومی 2

کتاب نکته و تست - کتاب جمع بندی ریاضی عمومی 1 شکرزاد  معرفی کتاب نکته، تست و جمع‌بندی ریاضی عمومی 1

کتاب نکته و تست - کتاب جمع بندی ریاضی عمومی 2 شکرزاد  معرفی کتاب نکته، تست و جمع‌بندی ریاضی عمومی 2

ریاضی عمومی 1   آشنایی با درس ریاضی عمومی 1

 ریاضی عمومی 2  آشنایی با درس ریاضی عمومی 2