منابع و رفرنس های ریاضی عمومی 1و2

منابع دانشگاهی و رفرنس‌های ریاضی عمومی 1و2

1- کتاب ها و رفرنس های بین‌المللی

کتاب اول- ریاضی عمومی 1و2 آپوستل

Tom, M.Apostol; Calculus with an Introduction to Linear algebra

کتاب دوم - ریاضی عمومی 1و2 آدامز

Robert A.Adams; Calculus: Acomplete cource

کتاب سوم - ریاضی عمومی 1و2 لیتهلد

Louis Leithold; calculus with Analytic Geometry

کتاب چهارم - ریاضی عمومی 1و2 توماس

Tomas Calculus

کتاب پنجم - ریاضی عمومی سیلورمن

Richard A.Silverman; Model Calculus and Analytic Geometry

کتاب ششم - ریاضی استیوارد

James Steward' Calculus

2- کتاب ها و منابع مرجع داخلی:

کتاب اول - حساب دیفرانسیل و انتگرال، سیاوش شهشهانی، انتشارات فاطمی

کتاب دوم - حساب دیفرانسیل و انتگرال، علی باباخانی، غلامرضا حشمتی، احمد فیض، انتشارات دانشگاه تهران