توضیح استاد: در این دوره ۳۰ ساعته به این موضوعات خواهیم پرداخت:
جلسه اول و دوم: معرفی 15 مسئله تیپ خاص
جلسه سوم و چهارم: جمع‌بندی فصول حد؛ مشتق و انتگرال از ریاضی 1
جلسه پنجم: جمع‌بندی فصول مختصات قطبی؛ اعداد مختلط و دنباله و سری از ریاضی 1
جلسه ششم: جمع‌بندی فصول هندسه تحلیلی؛ توابع برداری و توابع چند متغیره از ریاضی 2
جلسه هفتم و هشتم: جمع‌بندی فصول انتگرال چندگانه و خط و سطح از ریاضی 2
جلسه نهم و دهم: حل کنکورهای جامع سال‌های اخیر

 

زمان برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ (شروع از ۷ اسفند) هزینه کلاس: ۲۹۰ هزار تومان    ۲۴۷ هزار تومان    تخفیف زمانی تا ۳۰ دی