کلاس‌های آموزشی درس ریاضی عمومی 1و2

ویژه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد

کلاس ریاضی عمومی 1و2

ویژه کنکور 99

ترم تابستان ریاضی عمومی 1و2  کلاس درس و تست ترم تابستان 98(شروع از اواخر مرداد ماه - اتمام تا اواسط آبان ماه)    / در حال ثبت نام

  کلاس درس و تست ترم پاییز 98(شروع از اواخر آبان ماه - اتمام تا اواسط بهمن ماه)   / شروع نشده

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس نکته و تست - زمستان 98(شروع ازاواسط  بهمن ماه)  / در حال ثبت نام

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس حل تمرین - زمستان 98(شروع از اواسط بهمن ماه)  /  شروع نشده

ویژه کنکور 98

ترم تابستان ریاضی عمومی 1و2  کلاس درس و تست ترم تابستان 97 (شروع از اوایل مرداد ماه - اتمام تا ابتدای آبان ماه)    /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

  کلاس درس و تست ترم پاییز 97 (شروع از اواسط آبان ماه - اتمام تا ابتدای اسفند ماه)   /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس نکته و تست - زمستان 97 (شروع از اواخر اسفند ماه)  /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس حل تمرین - زمستان 97 (شروع از اواسط بهمن ماه)  /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

 

ویژه کنکور 97

ترم تابستان ریاضی عمومی 1و2  کلاس درس و تست ترم تابستان 97 (شروع از اوایل مرداد ماه - اتمام تا ابتدای آبان ماه)    /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

  کلاس درس و تست ترم پاییز 97 (شروع از اواسط آبان ماه - اتمام تا ابتدای اسفند ماه)   /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس نکته و تست - زمستان 97 (شروع از اواخر اسفند ماه)  /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس حل تمرین - زمستان 97 (شروع از اواسط بهمن ماه)  /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی