فیلمهای آموزشی ریاضی عمومی 1و2  انتگرال و کاربردها انتگرال ناسره سینوسی انتگرال ناسره کسینوسی محاسبه مساحت محصور به منحنی های متقارن

فیلمهای آموزشی ریاضی عمومی 1و2

در این صفحه لینک ویدئوهای آموزشی را به صورت یکجا مشاهده نمایید.

لازم به توضیح است هدف از ضبط این بخش‌ها تاکید بر روی قسمتهایی است که شاید با مطالعه صرف از روی کتاب نتوان به جمع بندی رسید. از طرفی نکاتی هستند که در سالهای اخیر مورد توجه است.

ویدئوی شماره1: انتگرال و کاربردها (انتگرال ناسره سینوسی)

یکی از سوالات مهم انتگرال های ناسره، انتگرال ناسره نوع اول و سومی است که تحت آن ها تابع sinx که تقسیم بر x^p شده است، قرار دارد. این سوال در آزمون های اخیر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (94و96) و مشابه آن در مهندسی کامپیوتر 97 دیده شده است. احتمال مشاهده این سوال در آزمون های آتی رشته های MBA ، عمران، مکانیک، نقشه برداری و مواد خیلی زیاد هست.
 آموزش مفاهیم ریاضی عمومی 1و2
 

 

ویدئوی شماره 2: انتگرال و کاربردها (انتگرال ناسره کسینوسی)
در این ویدئو یک سوال از آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر 97 بررسی شده است. یکی از سوالاتی است که احتمال می رود در آزمون های آتی سایر رشته ها مانند MBA، سیستم، عمران، مکانیک و مواد نیز دیده شود. سوال مربوط به انتگرال های شامل cos و sin با کمان های جبری و ناسره نوع اول هست.
 آموزش ریاضی 1و2
 
ویدئوی شماره 3: انتگرال و کاربرد (محاسبه مساحت محصور به منحنی های متقارن)
انتگرال و کاربردهای آن از کاربردهای انتگرال ساده میتوان به مواردی مثل محاسبه سطح محصور به یک منحنی و محور xها، محاسبه سطح محصور بین دو منحنی، محاسبه حجم های حاصل از دوران با روشهای دیسک و پوسته استوانه، محاسبه طول قوس، محاسبه مساحت های حاصل از دوران، گشتاور و مرکز جرم اشاره کرد. یکی از این کاربردها "محاسبه مساحت محصور به منحنی های متقارن" اشاره کرد. این مبحث از بحث هایی است که عموما داوطلبان کارشناسی ارشد با آن نسبتا مشکل دارند. در این ویدئو تلاش شده به صورت چارچوب مند طی مراحل گام به گام موضوع آموزش داده شود.
 آموزش ریاضی 1و2