سوالات مربوط به مساحت از سوالات مهم ریاضی عمومی ۱ و ۲ است . این مفهوم در چهار فصل از ریاضیات عمومی مطرح می‌شود . فصل انتگرال و کاربردهای انتگرال و فصل مختصات قطبی در ریاضی عمومی ۱ ، فصل انتگرال چندگانه (انتگرال دوگانه) و فصل انتگرال خم و سطح (انتگرال سطح) در ریاضی عمومی ۲ . شاید این موضوع باعث گیج شدن داوطلبین سر جلسه کنکور کارشناسی ارشد شود و زمان مواجه شدن با سوالی که کلمه مساحت دارد تشخیص اینکه مساحت مورد نظر به کدام فصل مربوط می شود کار سختی به نظر بیاد اما با یک جمع بندی درست و به خاطر سپردن نکات مربوط به این سوالات به راحتی این مبحث رو به آسون ترین بخش از ریاضیات عمومی تبدیل میکند.
شما در زیر یک جمع بندی اولیه از سوالات مربوط به سطح رو می‌بینید که این چهارچوب بندی ساده کمک خیلی زیادی به حل سوالات میکند. (اين مدل جمع‌بندی را در کلاس‌های نکته و تست و جمع‌بندی برای تمامی مطالب مهم ریاضی عمومی اجرا می‌کنیم)

دسته اول) مساحت محصور به منحنی های تک متغیره هستش یعنی مساحت محصور به "دو منحنی" یا به "یک منحنی و محور x ها" و یا حتی به "یک منحنی و محور y ها" که a تا b روی محور y ها قرار میگیرد و المان dx به dy تبدیل میگردد.

دسته دوم) مساحت منحنی های متقارن هستش که می‌تونید به ویدئو آموزشی آن مراجعه کنید.

دسته سوم) مساحت حاصل از دوران یک منحنی که وقتی لغت دوران در کنار مساحت بیاید از دو فرمولی که مشاهده میکنید استفاده میکنیم و نکته ای در این مورد نباید فراموش کنید این هستش که المان انتگرال در مساحت حاصل از دوران ds هستش.

دسته چهارم) مساحت محصور به یک یا دو منحنی قطبی که از فمول هایی که مشاهده میکنید استفاده میکنیم.

دسته پنجم) مساحت محصور به سطوح دو بعدی نامنظم که انتگرال دوگانه با انتگرالده یک و  المان dA مینویسیم.

دسته ششم) پوسته یک رویه سه‌بعدی که انتگرال دوگانه با انتگرالده یک و المان ds مینویسیم.

جمع بندی سوالات مساحت

جمع بندی سوالات مساحت