انتگرالده عدد یک می‌تواند پنج مفهوم در شرایط مختلف داشته باشد:

1. انتگرال جزء طول قوس میشه طول قوس

2. انتگرال سه گانه با انتگرالده یک میشه حجم ناحیه

3. انتگرال دوگانه با انتگرالده یک و المان dA میشه مساحت ناحیه دو بعدی

4. انتگرال دوگانه با انتگرالده یک و المان ds میشه سطح رویه سه بعدی

5. انتگرال ساده با انتگرالده یک میشه طول بازه