1_ در روش هم ارزیی، اگر از سری مک لورن در توابع کسری استفاده میشود باید تا درجه ای جملات سری مک لورن را یادداشت نماییم که درجه صورت و مخرج یکسان شوند

۲_ در روش هوپیتال، درجه عامل صفر کننده یا عامل بی نهایت کننده مشخص میکند که کسر نیاز به چندبار هوپیتال دارد.

۳_ برای رفع الهام کسری که صورت و مخرج هر دو باهم صفر و یا بی نهایت شوند اولویت با هوپیتال است مگر آنکه تعداد هوپیتال زیاد لازم باشد یا هوپیتال در loop تکراری بیافتد .

۴_ در محاسبه حروف میتوانیم در مراحل مختلف ترکیبی از روش های هم ارزی و هوپیتال را استفاده کنیم .

در تصویر زیر مطالب بیان شده به همراه دو تست از آبیاری ۸۳ و ژئوفیزیک ۸۰ برای درک بهتر نکته آورده شده است.

هم ارزی و هوپیتال