از نکات دیگر تابع شرط تقارن نسبت به محورها و مبداء مختصات است .

شرط زوج بودن تابع یا همان شرط تقارن منحنی تابع نسبت به محور y ها (تقارن در راستای x ها ) : تبدیل x به x_ و عوض نشدن ضابطه تابع .

شرط تقارن منحنی تابع نسبت به محور x ها ( تقارن در راستای y ها ) : تبدیل y به y_ و عوض نشدن ضابطه تابع .

شرط فرد بودن تابع یا همان شرط تقارن منحنی تابع نسبت به مبداء محتصات : تبدی هم زمان x به x_ و y به y_ و عوض نشدن ضابطه تابع

درتصویر زیر مطالب بیان شده به همراه دو تست از MBA 90 و ریاضی 90 برای درک بهتر نکته آورده شده است .

شرط تقارن نسبت به محورها و مبداء مختصات