سال هاست که از فصل تابع ریاضی عمومی ۱ به صورت مسقیم کمتر سوال آمده است . اما یادگیری کامل این فصل و دانستن نکات مربوط به تابع برای فصل های بعدی ریاضی عمومی بسیار ضروری است . در اینجا به نکته ای میپردازیم که سعی کنید همواره آن را به خاطر بسپارید .

محل تلاقی نمودار تابع و معکوسش، همان محل تلاقی تابع با نیمساز ربع اول و سوم است. در واقع یا تابع و معکوسش تلاقی ندارند یا اگر تلاقی دارند در  x=y ( نیمساز ربع اول و سوم ) است. در تصویر تست هواشناسی ۸۸ را مشاهده میکنید که برای درک بهتر نکته آورده شده است .

محل تلاقی نمودار تابع و معکوسش