١- مبحث تعويض ترتيب در المان از مهمترين و پرتست ترين قسمتهاي فصل انتگرال چندگانه
٢- نشانه استفاده از اين تكنيك دوچيز است: يا در صورت سوال ترتيب dxdy يا dydx داده شده و در گزينه ها برعكس آن سوال شده (يعني خود سوال از شما تعويض ترتيب را ميپرسد) يا اينكه تابع انتگرال نسبت به المان داخلي قابل حل نيست يا حتي حل پيچيده دارد.

توضيح اين سوال: ما انتگرال sin^3x رو بلديم ولي انتگرال sinx^3 رو نه
مگر اينكه كنارش x^2 وجود داشت تا با تغيير متغير حلش ميكرديم كه نيست!
پس بايد تعويض ترتيب بزنيم.

٣- در تعويض ترتيب دو گام چارچوبمند رو رعايت كنين، راحت به ج اب ميرسيد: گام اول- رسم ناحيه از روي كرانهاي فعلي، گام دوم- تعيين كران جديد از روي ناحيه رسم شده و حل انتگرال جديد!

تعویض ترتیب