تغيير مختصات بيضي (شبه قطبي) روشي براي حل انتگرال هاي چندگانه اي است كه در ناحيه يا تابع تحت انتگرالشان فرم بيضي ظاهر شود.

تغییر مختصات بیضی (شبه قطبی)