يكي از مهمترين روشهاي حل انتگرال سه گانه  تبديل مختصات كروي است كه در حل انتگرالهاي سه گانه اي استفاده ميشود كه در آنها x^2 y^2 z^2 در تابع تحت انتگرال يا ناحيه انتگرالگيري ظاهر شده است كه در اين تبديل به ژاكوبين المان جديد و تبديل كرانها را دقت كنيد.

تبدیل کروی