تست مهم براي محدوديت تبديل كران در مختصات كروي در حالتيكه في تغييري نداره و تتا محدوديت پيدا ميكند.

تستی خاص از تبدیل کروی