روش‌هاي حل انتگرال خط نوع دوم به ترتيب اهميت و خوب بودن روش:

١- قضيه گرين (به شرطي كه مرز ناحيه بسته باشه)
٢- تابع پتانسيل (به شرطي تابع تحت انتگرال پايستار باشه)
٣- پارامتري كردن مرز (شرايط در غير دو حالت بالا باشه)