مثالي خوب براي انتگرال سطح كه نشان ميدهد براي تبديل ds به dA لازم نيست لزوما تصويرسازي در راستاي zها و روي xoy باشه!

تستی از مبحث اتنگرال سطح نوع 1