نمودار منحني‌هاي متقارن معروف كنكور كارشناسي ارشد، مرتبط با سرفصل مساحت محدود به منحني‌هاي متقارن

برای حل سوالات این مبحث ۴گام اساسی وجود دارد:
۱- تعیین حدود x (دامنه)
۲- تعیین محل تلاقی منحنی و محور xها (ریشه ها)
۳- رسم نمودار شماتیکی از منحنی
۴- استفاده از مفهوم تقارن در نوشتن انتگرال (محاسبه انتگرال روی یکی از نواحی و ۲ یا ۴ برابر کردن)

 

اشکال متقارن