ارزیابی منظم همزمان با مطالعه درس ریاضی عمومی 1و2 در فواصل درست، از مهم‌ترین اقدامات اصولی برای رسیدن به تسلط در این دروس است. در این بخش تلاش شده است، تا به صورت منظم آزمونک‌ (کوییز) های از دروس ریاضی عمومی1و2 به تعداد قابل توجه برگزار شود تا در قالب این آزمون‌ها هم یک ارزیابی و تحلیل درستی از روند مطالعاتی خود و هم یک برنامه مطالعاتی منظم در این دروس داشته باشیم.

اگر نظری دارید حتما در بخش کامنت‌ها اضافه نمایید.

در زیر جدول بودجه‌بندی آزمون‌ها ارائه شده است که بهترین برنامه مطالعاتی محسوب می‌شود. پیشنهاد می‌شود بعد از مطالعه درسنامه هر بخش و حل تعداد قابل قبولی تست از مباحث اون بخش اقدام به گرفتن آزمون از خود نمایید. آزمون‌ها 5سوالی هست و برای هر آزمون لازم است 10 دقیقه زمان مد نظر داشته باشید. بهتر است خود را مقید به زمان نمایید. برای هر آزمون پاسخنامه تشریحی نیز وجود دارد که می‌توانید فیدبک کار خود را از آن دریافت نمایید. برخی از آزمون‌ها توضیحات صوتی مهندس شکرزاد را نیز به صورت صوتی در اختیارتان قرار داده است.

 لینک دسترسی به کوییزها و پاشخ تشریحی آنها

شماره آزمون عنوان آزمون بودجه‌بندی آزمون
1 مقدمات (مثلثات) نسبت‌های مثلثاتی، منحنی‌های مثلثاتی، حل معادلات مثلثاتی، تعیین علامت نسبت‌ها، روابط و فرمول‌های مثلثاتی
2 مقدمات (عملگرها) عملگرهای توان، رادیکال، لگاریتم، قدرمطلق، جزء صحیح
3 مقدمات (بسط نیوتن) اتحادها، گویا کردن کسر و بسط نیوتن
4 مقدمات (مقاطع مخروطی) دایره، بیضی، هذلولی و سهمی
5 مقدمات (توابع هیپربولیک) مقدمات توابع هیپربولیک، روابط و فرمول‌ها، نمودارها، معکوس توابع هیپربولیک و نمودارهای آن‌ها
6 تابع دامنه تابع، ترکیب توابع، تابع زوج و فرد، تابع یک به یک، تابع معکوس، تابع انواع توابع (جبری، مثلثاتی، لگاریتمی، نمایی و هیپربولیکی)، آشنایی نمودار منحنی توابع (جبری، مثلثاتی، قدرمطلق، جز صحیح و قوانین شیفت نمودارها)، برد تابع و تابع پوشا
7 حد، پیوستگی و مجانب حد از روی نمودار، قضیه وجود حد، محدودیت‌های حدی (حد از چپ و راست)، رفع ابهام حالات مبهم ساده، مرکب و نمایی، پیوستگی در نقطه، پیوستگی روی بازه، پیوستگی تابع دیریکله، انواع انفصال، تعیین نقاط انفصال، مجانب قائم، مجانب افقی و مجانب مایل
8 مشتق فرمول‌های تعریف مشتق، مفهوم مشتق‌پذیری، قواعد مشتق‌‌گیری، ساده نمودن پیش از مشتق‌گیری، مشتق توابع (چندضابطه‌ای، متعالی، مرکب، انتگرالی (اولین قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال)، معکوس، شامل عامل صفرکننده، شامل قدرمطلق و جزء صحیح، تابع تابع، ضمنی، پارامتری)، مشتق مراتب بالاتر
9 مشتق فرمول‌های تعریف مشتق، مفهوم مشتق‌پذیری، قواعد مشتق‌‌گیری، ساده نمودن پیش از مشتق‌گیری، مشتق توابع (چندضابطه‌ای، متعالی، مرکب، انتگرالی (اولین قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال)، معکوس، شامل عامل صفرکننده، شامل قدرمطلق و جزء صحیح، تابع تابع، ضمنی، پارامتری)، مشتق مراتب بالاتر
10 کاربردهای مشتق خط مماس و قائم بر منحنی، زاویه بین دو منحنی، قضایای رُل و مقدار میانگین مشتق، دیفرانسیل و مقدار تقریبی، نقاط بحرانی، اکسترمم‌یابی نسبی، آهنگ تغییرات، اکسترمم‌یابی مطلق و بهینه‌سازی، تعیین ریشه‌های یک معادله)
11 انتگرال (روش‌های حل) قواعد انتگرال‌گیری، روش‌های انتگرال‌گیری (جزء به جزء، تفکیک کسر، انتگرال‌های مثلثاتی و تغییر متغیر)
12 انتگرال (روش‌های حل) قواعد انتگرال‌گیری، روش‌های انتگرال‌گیری (جزء به جزء، تفکیک کسر، انتگرال‌های مثلثاتی و تغییر متغیر)
13 انتگرال (قضایا و ناسره) قضایای انتگرال معین (بازه متقارن، حد مجموع ریمان، مقدار میانگین تابع، مثلثاتی، توابع متناوب، تابع معکوس)، انتگرال‌های ناسره (P-انتگرال، تابع گاما  تابع بتا)
14 انتگرال (کاربردها) کاربردهای انتگرال (مساحت محصور بین یک منحنی و محور xها، مساحت محصور بین دو منحنی، مساحت محصور به منحنی‌های متقارن، حجم حاصل از دوران حول ox و oy، طول قوس منحنی، مساحت حاصل از دوران حول ox و oy، قضایای طلایی پاپیوس، کاربردهای یاد شده برای منحنی‌های پارامتری)
15 مختصات قطبی تعاریف، مفهوم تقارن، مکان هندسی‌ها، منحنی‌های قطبی به عنوان تابع پارامتری، زاویه خط مماس و شعاع حامل، منحنی‌های معروف قطبی، مساحت محصور به منحنی‌های قطبی، طول قوس منحنی‌های قطبی، حجم و سطح حاصل از دوران در دستگاه قطبی
16 اعداد مختلط (فرم عمومی) تعاریف، مفهوم مزدوج عدد مختلط، فرم عمومی اعداد مختلط
17 اعداد مختلط (فرم قطبی)  فرم قطبی اعداد مختلط، فرمول اویلر، توابع مختلط (نمایی، لگاریتمی، مثلثاتی و هیپربولیکی)
18 دنباله و سری (تا ابتدای شعاع و بازه همگرایی) حد دنباله، وضعیت همگرایی واگرایی دنباله، قضیه کرانداری یکنوایی، وضعیت همگرایی واگرایی سری‌ها، p-سری، سری هندسی، سری تلسکوپی، آزمون‌های همگرایی (مقایسه، مقایسه حدی، کوشی یا ریشه، دالامبر یا نسبت، گوس، رابه، انتگرال، لایپ نیتز یا سری‌های متناوب و آزمون همگرایی مطلق و مشروط)
19 دنباله و سری (تا انتهای فصل) شعاع و بازه همگرایی سری‌های توانی، سری تیلور و سری مک لورن
20 هندسه تحلیلی و جبرخطی فضای سه بعدی، مفاهیم بردارها، ضرب عددی و برداری دو یا سه بردار، خط در فضا، صفحه در فضا، ماتریس‌ها، دترمینان، معکوس، مقدار و بردار ویژه، حل و تحلیل تعداد جواب‌های دستگاه با روش‌های کرامر و گوس
21 توابع برداری و رویه‌های سه بعدی رویه‌های حاصل از دوران، استوانه، رویه‌های درجه 2 (کره، بیضی‌گون، هذلولی‌گون‌های یکپارچه و دو پارچه، مخروط، سهمی‌گون بیضی، سهمی‌‌گون هذلولی)، کنج فرنه، انحنا و شعاع انحنا، تاب، مولفه‌های شتاب
22 توابع چندمتغیره (تا ابتدای گرادیان) دامنه، برد، ترکیب، حد و پیوستگی توابع چند متغیره، مشتق جزئی، قضیه اویلر، دیفرانسیل و مقدار تقریبی چند متغیره، قاعده زنجیره‌ای، 3 صورت قضیه مشتق ضمنی، ژاکوبین
23 توابع چندمتغیره (گرادیان و کاربردها) گرادیان، عملگر نابلا، دیورژانس، کرل، لاپلاسیون، معادلات خط و صفحه مماسی و قائم بر یک و دو رویه، مشتق جهتی (سوئی)، بیشترین مقدار افزایش و کاهش تابع چندمتغیره، جهت و راستای بیشترین افزایش و کاهش، اکسترمم‌یابی نسبی (ماتریس هسیان)، اکسترمم‌یابی مطلق (ضریب لاگرانژ)
24 توابع چندمتغیره (گرادیان و کاربردها) گرادیان، عملگر نابلا، دیورژانس، کرل، لاپلاسیون، معادلات خط و صفحه مماسی و قائم بر یک و دو رویه، مشتق جهتی (سوئی)، بیشترین مقدار افزایش و کاهش تابع چندمتغیره، جهت و راستای بیشترین افزایش و کاهش، اکسترمم‌یابی نسبی (ماتریس هسیان)، اکسترمم‌یابی مطلق (ضریب لاگرانژ)
25 انتگرال دوگانه انتگرال دوگانه، حل در دستگاه دکارتی، حل به روش تعویض ترتیب المان، حل در دستگاه قطبی، حل به روش تغییر متغیر
26 انتگرال دوگانه انتگرال دوگانه، حل در دستگاه دکارتی، حل به روش تعویض ترتیب المان، حل در دستگاه قطبی، حل به روش تغییر متغیر
27 انتگرال سه‌گانه انتگرال سه‌‌گانه، حل در دستگاه دکارتی، حل در دستگاه استوانه‌ای، حل در دستگاه کروی، گشتاور و مرکز جرم
28 انتگرال سه‌گانه انتگرال سه‌‌گانه، حل در دستگاه دکارتی، حل در دستگاه استوانه‌ای، حل در دستگاه کروی، گشتاور و مرکز جرم
29 انتگرال خط (نوع اول و دوم) انتگرال خط نوع اول (روش مرز پارامتری برای حل، انتگرال خط نوع دوم (شامل سه روش حل قضیه گرین، تابع پتانسیل و روش مسیر پارامتری)
30 انتگرال خط (نوع اول و دوم) انتگرال خط نوع اول (روش مرز پارامتری برای حل، انتگرال خط نوع دوم (شامل سه روش حل قضیه گرین، تابع پتانسیل و روش مسیر پارامتری)
31 انتگرال سطح (نوع اول و دوم) انتگرال سطح نوع اول (روش تبدیل ds به dA و تصویرسازی روی صفحه مقابل)، انتگرال سطح نوع دوم (شامل دو روش حل، قضیه دیورژانس و حل مستقیم)، دو صورت قضیه استوکس
32 انتگرال سطح (نوع اول و دوم) انتگرال سطح نوع اول (روش تبدیل ds به dA و تصویرسازی روی صفحه مقابل)، انتگرال سطح نوع دوم (شامل دو روش حل، قضیه دیورژانس و حل مستقیم)، دو صورت قضیه استوکس
33 مرور مطالب ریاضی 1  
34 مرور مطالب ریاضی 2  
35 جامع  
36 جامع  
37 جامع  

 

برای دریافت فایل سوالات و پاسخنامه تشریحی هر کدام از کوییزهای ریاضی روی نام آزمون کلیک نمایید. در صورت تمایل می‌توانید زیر همین پست یا پست مربوط به هر کدام از سوالات سوالات و اشکالات خود را پرسیده و نظر دهید.

موفق باشید