در این پست نشان داده شده است که چطور حاصل انتگرال تابع متعالی ایکس به نمای ایکس بر لگاریتم ایکس خود عبارت شده است! در اینجا باید به این نکته که حاصل Exp(lnx)=x است توجه کنیم تا بتوانیم سوال را پاسخ دهیم.

توجه شود که برای این انتگرال دو جواب یعنی e^x و خود تابع وجود دارد که در حالت معین فرقی ندارد (با جایگذاری کران‌ها در انتگرال معین جوابها یکسان خواهد بود) ولی در تست به فرم نامعین ممکن است یکی از این دو عبارت در گزینه‌ها وجود داشته باشد.

نمونه سوال انتگرال توابع متعالی