در این انتگرال چون تابع تحت انتگرال حاصلضرب دو عبارت غیر همجنس هستند باید متوجه شویم که از روش جز به جز برای حل آن استفاده کنیم. چون مشتق کمان سینوس را نیاز داریم ابتدا دو عامل از مخرج را به عنوان مشتق کمان سینوس در نظر میگریم و سپس با انتخاب u و dv به صورت زیر عمل میکنیم.

انتگرال گیری به روش جز به جز