از الگوهای مهم انتخاب تغییر متغیر در انتگرال‌هایی که شامل عبارات رادیکالی هستند این هست که عبارت زیر رادیکال را برابر متغیر به نمایی انتخاب کنیم که رادیکال از بین برود. در این سوال باید تلاش کنیم رادیکال فرجه دوم را از بین ببریم لذا تانژانت (عبارت زیر رادیکال) را t^2 انتخاب می‌کنیم. توجه به این نکته ضروری است که sin2x=2sinxcosx یکی از جایگذاری معروف در روابط مثلثاتی است.

نمونه سوال انتگالگیری به روش تغییر متغیر