با توجه به این که تحت انتگرال یک تابع کسری با مخرج جبری و قابل تفکیک شدن به دو عبارت کوچکتر بر اساس اتحاد چاق و لاغر است، ابتدا عملیات تجزیه کسر را برای شروع انجام می‌دهیم. در این عملیات برای تعیین پارامترهای کسر تفکیک شده کافی است چند نقطه دلخواه و کاربردی را در کسر جایگذاری نماییم.

انتگرالگیری به روش تغییر متغیر