در انتگرال‌های با پایه غیر از عدد نپر از مفهوم جابه جایی پایه و نما استفاده میکنیم و انتگرال را با قاعده شماره 1 حل می‌کنیم. اگر در گزینه‌ها جواب را با پایه اولیه داده بودند مجددا جا به جایی پایه و نما را خواهیم داشت.

انتگرال توابع نمایی