در انتگرال‌هایی که رادیکال ظاهر می‌شود، همواره یکی از الگوهای خوب برای حل، تغییر متغیر رادیکالی است. به این صورت که عبارت زیر رادیکال را برای متغیر جدید با توانی میگذاریم که فرجه را از بین ببرد. در این سوال با توجه به اینکه در مشتق تانژانت هیپرولیک، خود این عبارت حضور دارد تبدیلات را به سادگی می‌توانیم انجام دهیم.

روش تغییر متغیر خاص رادیکالی