هر 3 انتگرال زیر را در قواعد مقدماتی انتگرال به عنوان فرمول دیده‌ایم و باید حفظ می‌کردیم. بد نیست برای بهتر حفظ شدن این انتگرال‌ها اثبات آن‌ها را بلد باشیم. بر این اساس باید از روش تغییر متغیر به گونه‌ای استفاده کنیم که مشتقات تانژانت و سکانت برای انتگرال سکانتی و مشتقات کتانژانت و کسکانت برای انتگرال‌های کسکانتی دیده شود. برای اثبات هر 3 انتگرال یک الگوی ابتدایی حل لازم است و آن ضرب و تقسیم عبارات به عبارات خاص خودشان است. پیشنهاد می‌شود به انتگرال کسکانت هیپربولیک خودتان فکر کنید.

انتگرالهای سکانت و کسکانت و سکانت هیپربولیک