برای حل انتگرال‌های کسری، دسته‌بندی‌هایی مانند کسرهای با مخرج جبری (که تفکیک کسر می‌زنیم)، کسرهای با مخرج درجه2 (که دلتای مخرج را کنترل می‌کنیم) یا کسرهایی که مشابه متغیری مخرج در صورت وجود دارد (که تلاش می‌کنیم عین مخرج را در صورت بسازیم) راه کارهایی وجود دارد. این انتگرال مسری نیاز به یک الگوی حل اولیه دارد که توقع میرود بعد از یادگیری این الگو، هر کجای ریاضی عبارت x^4+_x^2+1 را دیدید از مدل ساده سازی زیر به عنوان یکی از روشهای خوب ساده سازی این عبارت استفاده کنید و عبارت را مربع کامل کنید.

 

 

انتگرال توابع کسری