در این نوع انتگرال‌ها که شامل سکانت و کسکانت به طور همزمان هستند بهتر است از معکوس این عبارات یعنی به ترتیب کسینوس و سینوس استفاده کنیم. به طور اولویت ما در کار کردن با این نسبتهای مثلثاتی اتفاقا کار کردن مستقیم با آن‌ها مگر آنکه کنار همدیگر ظاهر شوند. یعنی اگر سکانت را در کنار سایر نسبتها دیدیم با اولویت مان این است که با خود این نسبت کار کنیم (روابط خوبی از آن را میشناسیم) به همین ترتیب کسکانت. ولی اگر کنار هم بیایند بهتر است اولویت را بگذاریم روی معکوس آن‌ها یعنی کسینوس و سینوس!

انتگرال های سکانت و کسکانت