در انتگرال زیر با اینکه مشتق Arcsin یعنی عبارتی رادیکالی در مخرج وجود دارد از روش تغییر متغیر استفاده نمیکنیم. چرا که x نیز وجود دارد و بلاتکلیف می‌ماند! پس بر این اساس باید از روش جز به جز چنان استفاده کنیم که بعد از تبدیل عبارات، بخشی از جملات با هم ساده شده و عبارت ساده تر شود.

انتگرالهای معکوس مثلثاتی و روش جز به جز