برای انتگرال‌های تانژانت و کتانژانت‌ توان‌دار فرمول‌های معروف کاهش توان وجود دارد که حتما با آن‌ها آشنا هستید.

 

 

منتها به طریق دیگری این انتگرال‌ها قابل محاسبه هستند و ممکن است در گزینه‌های یک انتگرال نامعین خبری از فرمول‌های معروف نباشد و معادل آن‌‍ها در گزینه‌ها قرار گرفته باشند. برای این منظور باید این الگوی ساده سازی را نیز بلد باشیم.

انتگرال تانژانت و کتانژانت توان‌دار