خیلی اوقات ایده حل یک انتگرال خیلی ساده‌تر از اون چیزی هست که فکرش را می‌کنیم. در این سوال کافی بود از رابطه مقدماتی بین سینوس وکسینوس استفاده کنیم و سکانت به توان دو را تولید کنیم که نقش مشتق تانژانت را دارد و با روش تغییر متغیر به سادگی انتگرال را محاسبه نماییم. استفاده به جا از قواعد مقدماتی مثلثاتی در حل مسائل شامل این توابع بسیار اهمیت دارد.

انتگرال مثلثاتی