از نکات بسیار مهم ساده‌سازی عبارات مثلثاتی که بارها در فصول مختلف و کلاس‍های مختلف به آن اشاره شده است، تسلط بر روی فرمولهای طلایی و عکس توان شکن برای حالتی است که عدد 1 با سینوس و کسینوس جمع جبری می‌شود. الگوی حل این سوال نیز مستثنی نیست و ساده سازی به روش فوق است.

انتگرال توابع مثلثاتی