از نکات قابل توجه در تسریع پیدا کردن متغیر جدید در روش تغییر متغیر برای حل انتگرالها، دانستن این نکته است که چه تابعی مشتق چه تابعی می‌تواند باشد! در این سوال اگر ما میدانستیم تانژانت همان مشتق لگاریتم کسینوس هست آیا با سرعت خیلی زیادی متوجه نمیشدیم باید لگاریتم کسینوس را متغیر جدید در نظر بگیریم!

تغییر متغیر در حل انتگرال