در انتگرال‌هایی که شامل تابع sec یا csc هستند خیلی مهم هست که توانایی کار کردن با روابط این دو تابع را به خوبی بدانیم. روابط بین سکانت و تانژانت، همچنین کسکانت و کتانژانت از مهمترین روابط کاربردی مبحث مثلثات هستند.

انتگرال های مثلثاتی