برای حل انتگرال‌های شامل توابع مثلثاتی، دانستن روابط مقدماتی و اصلی این توابع اهمیت به سزایی دارد. برخی از این روابط به حدی باید برای ریاضی دان بدیهی باشد که با دیدن آنها به طور ناخودآگاه به یاد معادل آن عبارت بیافتد! یکی از این روابط sin و cos دو برابر کمان است که در این سوال از یکی از این روابط استفاده شده است.

انتگرال گیری از توابع مثلثاتی