در این سری از کوییزهای ریاضی عمومی که به صورت چالشی و با سبک خاصی در کانال تلگرام ریاضی ارشد برگزار شده است و به صورت پست موقت از کانال پاک می‌شود، بین 10 تا 15 تست مورد امتحان قرار می‌گیرد. بعضی از سوالات در برخی از بخش‌ها بیش از دو پاسخ دارد.


 

 هدف: افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال ذهن

چون در این پست‌ها هدف تنها افزایش قدرت ذهن در انتخاب ایده‌های اولیه تست‌ها می‌باشد، لذا پاسخی برای این سوالات در این پست‌ها وجود نخواهد داشت.

 

تست‌ها همگی از تست‌های منتخب کنکور انتخاب شده‌اند و آدرس کنکور آن‌ها (ارشد و دکتری) در عنوان تست آمده است.

 

1- مهندسی آب - دکتری 98

مهندسی آب دکتری 98

2- آمار - دکتری 98

آمار - دکتری 98 

3- آمار - دکتری 98

آمار 98 - دکتری 

4- فلسفه علم - ارشد 98

فلسفه 98 ارشد 

5-  مهندسی صنایع غذایی - ارشد 98

مهندسی صنایع غذایی - ارشد 98 

6- مهندسی هوا فضا - دکتری 98

مهندسی هوا فضا - دکتری 98 

7- حسابداری - دکتری 98

حسابداری - دکتری 98 

8- ژئوفیزیک  - ارشد 98

ژئوفیزیک ارشد 98 

9- مهندسی ماشین‌های کشاورزی - دکتری 98

مکانیک ماشین‌های کشاورزی 98 دکتری

10- مهندسی عمران - ارشد 98

عمران 98 

11- مهندسی عمران - ارشد 98

عمران ارشد 98 

12- مهندسی سوانح طبیعی - ارشد 98

مهندسی سوانح ارشد 98 

13- مهندسی ایمنی صنعتی - ارشد 98

 مهندسی ایمنی ارشد 98

 

 

توضیحات پایانی