ریاضیات پایه مدیریت و حسابداری و اقتصاد

درس ریاضیات آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکتری سه رشته مجموعه مدیریت و حسابداری و رشته علوم اقتصادی دارای سرفصل‌های یکسان هستند...

 


سرفصل هایی که در آزمون ورودی ارشد و دکتری در این درس مطرح هستند و مورد سوال قرار میگیرند:

1- دستگاه اعداد بسط چندجمله‌ای

2- تابع

3- حد، پیوستگی و مجانب

4 مشتق وکاربردهای آن

5- توابع چندمتغیره

6- انتگرال و کاربردهای آن

7- هندسه تحلیلی جبر خطی (ماتریس)

8- کاربرد ریاضی در علوم اقتصادی

9- اعداد مختلط

10- مجموعه ها

در این سرفصل ها رعایت نمودن پیش نیازی خیلی واجب هست و باید فصول با همین ترتیب مطالعه شوند...


 در زیر بودجه‌بندی و سهم فصول ریاضیات پایه در آزمون‌های سال‌های اخیر رشته‌های مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی ارائه شده است:

 
بودجه‌بندی سهم فصول ریاضی ارشد رشته علوم اقتصادی بودجه‌بندی سهم فصول ریاضی ارشد رشته مدیریت و حسابداری
بودجه بندی سوالات ریاضی ارشد اقتصاد بودجه بندی سهم فصول ریاضی ارشد مدیریت و حسابداری