لینک های دانلود این صفحه در بهمن 96 غیر فعال شده است.
در صورت تمایل به دریافت این سوالات ایمیل بزنید.
در این قسمت شما می‌توانید تست‌های طبقه‌بندی مربوط به فصول ریاضی 1 را به همراه کلید دریافت نمایید.
 
این تست‌ها در کنار مطالعه جزوه و کتاب باید حل شود و در صورتی که سوال یا مشکلی در حل تست ها بوجود آمد آن‌ها را یادداشت نمایید تا در کلاس حل تمرین رفع اشکال انجام شود.
  شیوه مطالعه بهینه همزمان با کلاس:
1- مطالعه قسمت تدریس شده در کلاس 5شنبه در روز جمعه صبح از روی جزوه
2- مطالعه قسمت تدریس شده در کلاس جمعه در روز شنبه صبح
3- مطالعه و هم پوشی و حل تست های جزوه کامل به همراه همپوشی با کتاب در روزهای 1شنبه و 2شنبه
4- حل تست‌های تسلط (برای ریاضی 1 روی سایت در همین قسمت هست و برای ریاضی 2 در انتهای کتاب ریاضی 2 هست) در روزهای 3شنبه و 4 شنبه و آمادگی برای کوییز
5- پیش مطالعه بحث‌هایی که قرار است در جلسات هفته جاری تدریس شود (حدود 1 تا 2 ساعت) در روز 5شنبه صبح یا 4شنبه عصر
 
لینک دانلود تست‌ها:
 
دانلود تستهای تابعدانلود تست‌های فصل اول (تابع و مقدمات)
 
دانلود تستهای حد و پیوستگی و مجانبدانلود تست های فصل دوم (حد، پیوستگی و مجانب)
 
دانلود تستهای مشتقدانلود تست های بخش اول فصل سوم (مشتق)
 
دانلود تستهای کاربرد مشتقدانلود تستهای بخش دوم فصل سوم (کاربرد مشتق)
 
دانلود تستهای انتگرال و قضایای انتگرال معین دانلود تست های بخش اول فصل چهارم (انتگرال نامعین و معین)
 
دانلود تستهای انتگرال ناسره و کاربردهای انتگرالدانلود تست های تسلط بخش دوم فصل چهارم (انتگرال ناسره و کاربردهای انتگرال)
 
دانلود تستهای مختصات قطبیدانلود تست های تسلط فصل مختصات قطبی
 
دانلود تستهای اعداد مختلطدانلود تست های تسلط فصل اعداد مختلط
 
دانلود تستهای دنباله و سریدانلود تست های دنباله و سری