برای مشاهده سری اول سوالات ریاضی عمومی (مربوط به کنکور ارشد 91) کلیک کنید.

 

11- سوالی از مبحث عملگر نابلا - گزینه 4

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

12- سوالی از مبحث انتگرال سطح نوع دوم - گزینه 2

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد 13- سوالی از مبحث انحنا و شعاع انحنای منحنی قطبی - گزینه 2

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

14- سوالی از مبحث مجانب - گزینه 2

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

15- سوالی از انتگرال - گزینه 1

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

16- سوالی از مبحث انتگرال - گزینه 1

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

17- سوالی از مبحث انتگرال خط (تابع پتانسیل) - گزینه 3

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

18- سوالی از مبحث عملگر نابلا - گزینه 1

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

19- سوالی از مبحث عملگر نابلا - گزینه 3

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

20- سوالی از مبحث تابع - گزینه 1

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد