ویدئوهای آموزشی ریاضی

MBA82---سوالات-منتخب-
17
مهر
1398
تدریس-مساحت-محصور-به-منحنی-های-متقارن
17
مهر
1398
تدریس-مبحث-احجام-قطاعی
02
آبان
1398
تدریس-آهنگ-تغییرات-(کاربرد-مشتق)
12
مهر
1398
تدریس-انتگرال-ناسره-سینوسی
05
مهر
1398
آنالیز-بودجه-بندی-و-سهم-فصول-ریاضی-در-کنکور-ارشد
12
مهر
1398
تدریس-انتگرال-ناسره-کسینوسی
ویدئو-آموزش-
مشاوره:-اصول-مطالعاتی-و-فازبندی-فرآیند-آمادگی
آنالیز-کارنامه‌های-داوطلبین-MBA-98
تدریس-انتگرال‌های-مثلثاتی-با-کران‌های-غیرمعروف